ഐ.എം.ജി പരിശീലനം

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാര്‍-അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍-സര്‍ക്കാറിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവരവരുടെ തൊഴില്‍ കാര്യക്ഷമമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുവാന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനം നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് (ഐ.എം.ജി). വ്യാവസായിക പരിശീലനവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് (അദ്ധ്യാപക-അദ്ധ്യാപകേതര) ഐ.എം.ജിയുമായി സഹകരിച്ച് പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു.

IMG Training Calendar

IMG Training Calendar 2019-20

IMG Training Calendar 2013-14

IMG Training Calendar 2014-15

IMG Training Calendar 2015-16

Sl. No. Name of course Target Group
1 Soft Skill Development Program Instructional/Supervisory Staff
2 Financial Management program for newly promoted/existing supervisory staff Newly promoted/existing supervisory staff
3 Training on finance management to Ministerial Staff New recruits/existing LDC,UDC
4 Training on counseling and mentoring Women Employees(Principals, group Instructor)
5 Supervisory development Programme Newly Promoted /existing supervisory Staff
6 Survey and Evaluation of Appr. Training TO/VP/JAA(T)/JAA(NT)/GI
7 Induction Training for Instructional Staff JI/SI
8 Refresher training for Senior faculties and Supervisors GI/JAA/JS/SS/VP
9 Training Programme for Last Grade Servants Last Grade Servants
10 Training Programme on Disciplinary Procedures HC,JS,SS,VP and Principals
11 Training Programme on Entrepreneurship Instructional Staff/OIC/Social Studies Instructors
12 Intensive Training on Store Purchase Manual All Ministerial Staff,GIs,VP and Principals
13 Training for Store Officials SK,ASK, Sr. Last grade servant
14 Noting and Drafting LD Clerks, senior GIs,VP
15 Advanced Computer Training All staff
16 Training on Data base Management All Staff
17 Training on e-Governance All Supervisory Staff
18 Refresher Training on Service Rule for LDC/UDC LD /UD Clerks
19 Preparation of training materials Instructors
19 Refresher training to typists Typists
20 Refresher training to w/a Work shop attenders
21 Soft skill development programme for master trainers Master trainer
22 Training On Database Management Systems (MS Access) All Staff
23 Induction Training on Malayalam software (computer) Supervisory Staff

 

Privacy Policy

Privacy Policy


  

Contact Info

Market Road, Kazhakuttam,
Thiruvananthapuram - 695 582
Ph: 0471 - 2412012
email:stikerala@gmail.com