വിലാസം

സ്‌കില്‍ അപ്‌ഡേറ്റിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഫോര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രെയിനിംഗ് - കേരള (SUIIT-Kerala)
മാര്‍ക്കറ്റ്‌ റോഡ്,
കഴക്കൂട്ടം,
തിരുവനന്തപുരം - 695 582
Ph: 0471 - 2412012
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacy Policy

Privacy Policy


  

Contact Info

Market Road, Kazhakuttam,
Thiruvananthapuram - 695 582
Ph: 0471 - 2412012
email:stikerala@gmail.com